Pirkkalainen on vuodesta 1961 ilmestynyt Pirkkalan ja eteläisen Tampereen uutis- ja ilmoituslehti. Se jaetaan keskiviikkoisin ilmaiseksi noin 15.000 talouteen Pirkkalassa, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Hatanpäällä.

Tervetuloa lehden pariin!

Klikkaa tästä auki tuorein Pirkkalainen uusiutuneena näköislehtenä!

Voit edelleen lukea lehden myös pdf-muodossa Lehtiarkisto-valikosta

Pirkkalan ja Lempäälän välisiä metsäalueita tulevaisuudessa mahdollisesti halkovia tie- ja ratahankkeita esitellään yleisölle tällä viikolla.

Pirkanmaan ely-keskuksen, Pirkanmaan liiton ja Liikenneviraston yhteistyössä laatimista suunnitelmista kerrotaan keskiviikkona 23.4. Lempäälässä ja torstaina 24.4. Tampereella järjestettävissä tilaisuuksissa.

Kyse on Tampereen läntisestä ratayhteydestä eli ns. oikoradasta, uudesta järjestelyratapihasta, valtatie 3:n Lempäälä-Pirkkala -oikaisusta ja kakkoskehän länsiosan sekä näihin liittyvän maankäytön suunnittelusta.

Molemmissa tilaisuuksissa käsitellään koko suunnitelma-aluetta. Lempäälän tilaisuudessa keskitytään kuitenkin enemmän Pirkkalaa, Lempäälää ja Tampereen eteläosia koskeviin asioihin. Vastaavasti Tampereen tilaisuus painottuu Tampereen länsiosia, Nokiaa ja Ylöjärveä koskeviin asioihin.

Yleisötilaisuudet: Lempäälässä Sääksjärven koululla (Tampereentie 422) ke 23.4. klo 18-20.

Tampereella Lielahden koululla (Lielahdenkatu 15) to 24.4. klo 18-20.

 

Radat ja järjestelyratapiha

 

Suunnittelussa selvitetään uuden Tampereen läntisen ratayhteyden, oikoradan, sijaintia Lempäälästä Ylöjärvelle.

 

Uusi rata erkanee pääradasta Lempäälässä Kuljun asemakylän eteläpuolella. Ratalinjaa suunnitellaan mahdollisimman lähelle Tampere-Pirkkala lentoasemaa sekä Rajasalmen ja Kolmenkulman kautta Ylöjärvelle.

 

Radalta on yhteydet länteen Porin radalle, ja Ylöjärvellä rata yhdistyy päärataan Pohjanmaan suuntaan.

 

Vaihtoehtoisissa ratalinjauksissa rata sijaitsee Pirkkalan ja Ylöjärven välillä Läntisen kehätien itä- tai länsipuolella.

 

Ratatarkasteluihin sisältyy myös yhdysrata lentoaseman suunnasta pääradalle Tampereelle Sarankulmaan.

 

Yhdysradan sekä Pirkkalan ja Lempäälän välisen rataosan muodostamaa yhteyttä tarkastellaan siten, että henkilöliikenne olisi tällä välillä mahdollista.

 

Muilta osin läntistä ratayhteyttä suunnitellaan lähinnä tavaraliikenteen lähtökohdista.

 

Suunnittelutyössä tarkastellaan aluevarauksena uuden järjestelyratapihan toteuttamista Pirkkalaan tai Lempäälään. Tavaraliikenteen järjestelytoimintojen siirtäminen pois Tampereelta vapauttaisi nykyisen ratapihan muuhun maankäyttöön.

 

TIet

 

Edellämainittujen ratajärjestelyjen kanssa samalle alueelle Lempäälään ja Pirkkalaan sijoittuu kaksi uutta tieyhteyttä: valtatie 3:n oikaisu Lempäälästä Pirkkalaan ja uutta valtatietä risteävä yhteys Sääksjärveltä lentoasemalle (2-kehä).

 

Valtatie 3:n uusi moottoritietasoinen linjaus on suunniteltu Lempäälästä nykyiseltä valtatieltä 3 Ahonperästä, Kuljun nykyisen eritasoliittymän kohdalta Pirkkalaan nykyiselle valtatielle Vähäjärven kohdalle.

 

Sääksjärven ja lentoaseman välinen tieyhteys palvelee alueen maankäyttöä ja yhdistää maankäytön valtateihin.

 

Yhteys on osa 2-kehätieksi kutsuttua väylää, joka jatkuu Sääksjärveltä itään nykyisenä Ruskontienä ja edelleen Kangasalle valtatielle 12 asti suunniteltuna uutena tieyhteytenä.

 

Valtatietä 3 koskevaan suunnitteluun sisältyy lisäksi tarkastelut nykyisen valtatien kehittämistarpeiden vaatimista aluevarauksista Lempäälässä Marjamäen ja Kuljun välillä sekä Pirkkalassa uuden valtatien 3 haarauman ja Lentoasemantien välillä.

 

 

Maankäyttö

Suurimmat muutokset koskevat Lempäälän ja Pirkkalan alueita. Maankäytössä huomioidaan maakuntakaavan maankäyttövisiot ja kuntien maankäyttösuunnitelmat.

 

Vaihtoehtoisten liikennejärjestelyjen ja maankäyttöratkaisujen arviointi

 

Väylä- ja maankäyttöselvityksissä huomioidaan suunnittelualueen nykyinen ja tuleva maankäyttö. Järjestelyjen arviointia tehdään monista näkökulmista huomioiden muun muassa haitat ja vaikutukset maankäytölle ja sen kehittymiselle, ympäristönäkökohtien asettamat reunaehdot ja vaikutukset ympäristöön, vaikutukset elinympäristön laatuun ja ihmisten elinoloihin, vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön, vaikutukset liikenteeseen ja liikennejärjestelmään sekä taloudelliset näkökohdat.

 

Ratojen ja teiden linjauksista etsitään ratkaisua, joka olisi maankäytön ja ympäristön kannalta hyväksyttävä ja teknisesti toteutuskelpoinen. Ympäristönäkökohdat, huomattavasti vaihtelevat maastokorkeudet, olemassa oleva maankäyttö, virkistysalueet ja vesistöt aiheuttavat haasteita suunnittelulle.

 

Aluevaraukset tavoitteena

Tavoitteena on tehdä aluevaraukset näille tulevina vuosikymmeninä mahdollisesti toteutettaville järjestelyille. Suunnittelukonsulttina työssä toimii Sito Oy.

Suunnitelmat ovat valmisteilla olevan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 taustaselvityksiä. Ne valmistuvat syksyllä 2014 käytettäväksi maakuntakaavaluonnoksen valmistelussa.

Suunnitelmat viimeistellään vuonna 2015 kaavaluonnoksesta saatujen palautteiden ja lausuntojen perusteella, ja ne huomioidaan edelleen maakuntakaavaehdotuksen valmistelussa.

Maakuntakaavaluonnoksessa väylillä ja ratapihalla voi olla vaihtoehtoisia sijainteja. Tavoitteena on, että maakuntakaavaehdotuksessa vaihtoehtoja ei enää ole.

 Ratojen ja teiden sijaintien tarkentuminen sekä maankäyttötarkastelut palvelevat myös kuntien maankäytön tarkempaa suunnittelua.

Suunnittelun kuluessa on käyty vuoropuhelua eri sidosryhmien ja kuntien kanssa. Suunnittelutyötä on myös esitelty kuntien luottamushenkilöille.